Disclaimer & Algemene Voorwaarden
Iris Selder | BackToHome

 


Artikel 1. Definities

1. Therapeut: Iris Selder
2. Cliënt: de wederpartij
3. Behandeling: Diverse behandelingen consulten en trainingen op basis van diverse methodes en technieken waaronder o.a. Hynose, IEMT
4. Overeenkomst: de afspraak voor behandelingen, trainingen of aankoop van een productArtikel 2. Toepasselijkheid

1. Op alle overeenkomsten tussen de therapeut enerzijds en de cliënt anderzijds zijn onder uitdrukkelijke uitsluiting van andere Algemene Voorwaarden uitsluitend deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
2. Acceptatie van een (prijs)afspraak c.q. het op andere wijze tot stand komen en/of voortzetten van een overeenkomst houdt in dat de cliënt de toepassing van de Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en afstand doet van de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de cliënt.
3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien deze schriftelijk door de therapeut zijn bevestigd. In dit geval blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.


Artikel 3. Totstandkoming en wijziging overeenkomst

1. Een overeenkomst tussen de therapeut en de cliënt komt tot stand door een schriftelijke acceptatie van de (prijs)afspraak door de cliënt of een mondelinge bevestiging hiervan.
2. Indien een acceptatie van een prijsopgave voorbehouden en/of wijzigingen van de zijde van de cliënt inhoudt, komt de overeenkomst pas tot stand nadat de therapeut schriftelijk heeft ingestemd met deze voorbehouden en/of wijzigingen.
3. Wijzigingen van dan wel aanvullingen op de overeenkomst komen slechts tot stand nadat beide partijen deze mondeling of schriftelijk hebben bevestigd.


Artikel 4. Duur overeenkomst en ontbinding

1. Tenzij in de overeenkomst anders is bepaald, wordt deze aangegaan voor de duur van één behandeling. Na afloop van een behandeling kan de overeenkomst in overleg tussen beide partijen worden verlengd.
2. Ieder der partijen is, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schade en rente, gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang bij aangetekende brief te ontbinden indien:
o De wederpartij één of meer van haar verplichtingen niet is nagekomen en nalatig is aan haar verplichtingen te voldoen binnen een aan haar bij aangetekende brief voor nakoming gestelde termijn, tenzij de tekortkoming(en) van dusdanige aard of geringe betekenis is(zijn) dat deze in redelijkheid geen ontbinding rechtvaardigen.
o Voor de wederpartij faillissement of surseance van betaling wordt aangevraagd of verleend, dan wel maatregelen worden getroffen die duiden op beëindiging of staking van de onderneming.


Artikel 5. – Herroepingsrecht

1. Indien de wederpartij een particulier is, mag de wederpartij de overeenkomst binnen 14 kalenderdagen nadat deze tot stand is gekomen kosteloos en zonder opgaaf van redenen ontbinden (herroepingsrecht).

2. De wederpartij maakt gebruik van het herroepingsrecht door binnen deze periode per post, fax of e-mail een ondubbelzinnige verklaring sturen dat de overeenkomst ontbonden moet worden.

3. Na ontvangst van verzoek tot ontbinding door BackToHome heeft de wederpartij nog 14 dagen de tijd om eventueel ontvangen artikelen, waaronder opleidingsmateriaal voldoende gefrankeerd te retourneren. BackToHome betaalt eventueel betaald lesgeld zo spoedig mogelijk terug, uiterlijk 14 dagen na ontbinding van de overeenkomst of na het retour ontvangen van toegezonden opleidingsmateriaal.


Artikel 6. Annulering

1. Annulering van een afspraak/cursus dient uiterlijk 24 uur vóór het afgesproken tijdstip te geschieden.
2. Voor annulering van behandelingen gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:
o Bij annulering tot 48 uur uur voor aanvang van een behandeling/cursus is de cliënt 50% van de kosten verschuldigd.
o Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van een behandeling/cursus is de cliënt 100% van het bedrag voor de behandeling verschuldigd. Bij behandeling komt dit te vervallen mits er een nieuwe afspraak wordt gemaakt. Bij cursus is dit niet van toepassing (ivm reeds gemaakte kosten etc). Indien de nieuwe afspraak voor behandeling wederom wordt geannuleerd, is de cliënt alsnog 100% van het
bedrag voor de behandeling verschuldigd, ongeacht het tijdstip van annulering.
o Indien de cliënt zonder voorafgaande berichtgeving niet verschijnt op een afspraak voor een behandeling, is de cliënt 100% van het bedrag voor de behandeling verschuldigd.
o De therapeut is in redelijkheid gerechtigd een reeds geplande afspraak te wijzigen voor wat betreft de datum en het tijdstip. De therapeut zal dit naar vermogen uiterlijk 48 uur voor het afgesproken tijdstip aan cliënt kenbaar maken. Cliënt heeft te allen tijde het recht de afspraak bij een wijziging door de therapeut te annuleren zonder dat cliënt hiervoor kosten aan de therapeut verschuldigd is.


Artikel 7. Geheimhouding en inzagerecht

1. De therapeut zal alle informatie betreffende de cliënt die hij/zij verkrijgt bij de uitvoering van haar diensten vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden ter hand stellen.


Artikel 8. Tarieven

1. De tarieven voor behandelingen zijn gebaseerd op de meest recente tarievenlijst en/of worden vermeld bij het afsluiten van de overeenkomst.


Artikel 9. Betaling en facturering

1. Een behandeling dient direct na de voltooiing hiervan contant te worden voldaan of per pin. Op verzoek van de cliënt kan een kwitantie worden verstrekt.
2. Ingeval een behandeling wordt geannuleerd en hiervoor kosten zijn verschuldigd, zoals aangegeven in Artikel 5., zal cliënt hiervoor van de therapeut een factuur ontvangen.
3. Tenzij mondeling of schriftelijk anders overeengekomen, dient de cliënt de factuur binnen 5 dagen na factuurdatum zonder enig beroep op verrekening aan de therapeut te betalen.


Artikel 10. Aansprakelijkheid

1. Bij de uitvoering van de behandeling door de therapeut is sprake van een inspanningsverplichting.
2. De therapeut geeft op geen enkele wijze een geneeskundige garantie af noch is zij op enige wijze aansprakelijk voor medische, psychologische, mentale en fysiologische complicaties, die zich tijdens dan wel na uitvoering van zijn behandeling(en) bij de cliënt, of na het verkopen van producten aan de
cliënt, voordoen welke niet te wijten zijn aan een zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van de therapeut. De therapeut is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade.
3. De therapeut is niet aansprakelijk voor zover schade voortvloeit uit het feit dat de cliënt door de therapeut mondelinge of schriftelijke adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd.
4. De aansprakelijkheid van de therapeut voor schade voortvloeiend uit de door hem/haar verrichte diensten is beperkt tot maximaal de kosten van een behandeling.
5. In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van de therapeut beperkt tot het bedrag dat in rekening is gebracht aan de cliënt.
6. De cliënt is verplicht alle maatregelen te treffen die nodig zijn ter beperking van de schade waarvoor hij/zij de therapeut aansprakelijk wil stellen.


Artikel 11. Toepasselijk recht en geschillen

1. Op de dienstverlening door de therapeut is het Nederlands recht van toepassing.
2. In geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met de dienstverlening door de therapeut die tot de competentie van de rechtbank behoren, is uitsluitend de Rechtbank Amsterdam bevoegd.


Artikel 12. Response via e-mail of telefoon

1. De therapeut zal naar beste kunnen binnen 72 uur antwoord geven op een door de cliënt gestuurde e-mail, ingesproken voicemail of andere manier van contact opname.
2. De therapeut biedt geen garantie voor onmiddellijke response op een bericht van de cliënt.


Artikel 13.

Onderzoek wijst uit dat het werken met de Tools en Processen van grote invloed kan zijn op het fysiologisch en mentaal functioneren van elk individu. Daarom raad Iris Selder aan dat iedereen die medicatie neemt voor welke fysieke of mentale klacht dan ook, alvorens het beginnen met de sessie contact opneemt met de huisarts of behandelend specialist, en het medicijn gebruik onder controle te houden tijdens het gebruik van de Tools en Processen. Een aanpassing in medicatie kan
wellicht vereist zijn naar verloop van tijd aangezien deze processen de persoon en zijn of haar lichaam in staat stellen om om eigen kracht te helen